Yoga Filosofi


Lär känna ditt sanna jag

Philosophy with Maria Boox

Foto credit till Filippa Tredal

Uråldriga texter

Yogafolosofi kan vara så många olika saker. I min undervisning delar jag med mig av min förståelse och tolkning av Patanjalis Yoga Sutras – en bok om sinnet, hur sinnet fungerar, och hur du kan nå bortom sinnets dagliga skiftningar så att du kan nå ditt högre jag. Det är också här du finner yogans åtta delar.

Definitionen av yoga enligt Patanjali är ”chitta vritti nirodhah” – ett sinnestillstånd utan problem och oro, utan vrede eller rädsla, ett sinne präglat av stillhet och tilltro, oavsett var du befinner dig i livet, som gör det möjligt för dig att fokusera på vad du gör just nu.

Att studera sutrorna hjälper dig att lära känna dig själv och att integrera den här kunskapen i din asana- och pranayamapraktik och framförallt – i ditt liv.

Jag undervisar om Patanjalis Yoga Sutras på ett sätt som gör att alla kan relatera till den uråldriga visheten och integrera sina egna insikter i sitt vardagsliv. Läs mer om Yoga Sutras nedan.

Jag delar också med mig av min erfarenhet av andra uråldriga texter som Hatha Yoga Pradipika – en bok om olika sätt att rensa och lugna kroppen och sinnet via olika kriyas, asanas, pranayama och mycket mer.

Bhagavad-Gita – ”Guds sång” – är ett mytologiskt diktverk på sanskrit. Boken är en oberoende del av det stora eposet Mahabharata och beskriver ett krig och den inre kampen i Arjunas dilemma över att inleda ett krig och döda. Guden Krishna undervisar Arjuna om olika former av yoga som karmayoga och jnanayoga.

Jag delar också med mig Advaita Vedanta-filosofin, så som jag lärde mig den av Ramesh Balsekar. Den här filosofin hävdar att allt är som det ska vara, annars skulle det vara på ett annat vis, och att vårt sanna jag – atman – är detsamma som den högsta verkligheten – Brahman.

Patanjalis Yoga Sutras

Inom klassisk yoga nämns ibland Patanjalis Yoga Sutras som den ursprungliga skriften. I Indisk mytologi är Patanjali en legend som levde omkring 200 BC. Han antas ha skrivit och sammanställt den aktuella kunskapen om yoga och därigenom givit den ett filosofiskt uttryck. Hur gammal texten verkligen är och om Patanjali var författare till de 195 (eller ibland 196) sutrorna är dock oklart. Vissa hävdar att texterna är äldre medan andra tror att de är nyare. Oavsett vem som skrivit den här boken om livet och när den har skrivits så har den format yogans utveckling mycket starkt.

Maria's yoga philosophy books

Foto credit till Filippa Tredal

Philosophy with Maria Boox

Foto credit till Filippa Tredal

Yogans betydelse, och hur vi på ett praktiskt sätt kan nå en djupare förståelse för oss själva och livet, beskrivs på olika sätt i de fyra kapitel som utgör boken. Boken är skriven på sanskrit, som anses vara ett av världens äldsta språk. Tanken är att verserna ska reciteras högt – ljudas så att de kan vibrera in i våra system och påverka våra sinnen och våra liv. Detta kallas chanting, eller ibland att sjunga mantran.

De åtta delarna

De åtta delarna, som nämns i Patanjalis Yoga Sutras och är en viktig del av klassisk yoga, beskrivs på olika sätt. Alla åtta delar är jämlika och hör ihop, som ett träd med sina grenar utgör de en gemensam helhet:

 1. Yama – moraliska principer för att utveckla en harmonisk relation till världen (förklaras närmare nedan)
 2. Niyama – principer vi strävar att leva efter för att uppleva inre harmoni (förklaras närmare nedan)
 3. Asana – att praktisera positioner för en hälsosam kropp och ett stabilt sinne
 4. Pranayama – att expandera livskraften (prana) genom olika andningstekniker
 5. Pratyahara – att praktisera kontroll över sinnena
 6. Dharana – att praktisera koncentration
 7. Dhyana – meditation
 8. Samadhi – ett stilla medvetande präglat av frid och tilltro, där inget kan ändra vårt fokus

Yama och Niyama

Yama är fem moraliska principer som vi strävar efter att följa för att utveckla en harmonisk relation till världen:

 • Ahimsa – ickevåld, att inte skada någon, vare sig genom ord eller handling
 • Satya –att leva i sanning utan att skada någon annan
 • Asteya – att inte ta något som tillhör någon annan
 • Brahmacharya – att praktisera återhållsamhet i våra handlingar och måttlighet i vår sexuella energi
 • Aparigraha – att inte vara girig och inte samla på dig fler saker, tankar och idéer än du behöver

Niyama är de fem principer vi strävar att leva efter för att uppleva inre harmoni:

 • Sauca – renlighet
 • Santosha – att vara nöjd med vad vi har och inte har
 • Tapah – genom ett måttligt intag av mat, sömn, praktik och studier kommer kropp och sinne att renas och djupare självmedvetenhet och andlighet kan utvecklas
 • Svadhyaya – studier av uråldriga texter
 • Ishwara-pranidhana –en ödmjuk attityd mot den universella kraften – gud. Att inse att vi alla är del av den universella kraften, men att vi inte styr

Tillbaka till Vad är yoga

Philosophy with Maria Boox

Foto credit till Filippa Tredal